ׯ21

2019 Shaanxi Xi'an Xuanwu Wu Taoist promotion promotion list

2019 Shaanxi Xi'an Xuanwu Wu Taoist promotion promotion list
Advance to yellow-green belt
 
Hu Ruihan
 
2.Liang Sizhen
 
3.Xiao Xianyang
 
4. distance
 
5. Xi Mingyang
 
6.Gee One Dimension
 
7. Pan Yujin
 
Advance to the yellow belt
 
Zhang Yijie
 
2. Gao Mengze
 
3.Yang Yichen
 
4.Yihan Zhang
 
5. Ruan Shiyuan
 
Advance to green belt
 
Tao Jiayou
 
2. Bowen Liu
 
3.He Yuhang
 
4.Deng Ronghao
 
5.Liang Tianyu
 
6. Gao Junyi
 
7. Liu Xingyu
 
Advance to red belt
 
Zhang Ziang
 
Advance to blue ribbon
 
He Haoyu
 
2. Li Hui